Inscripcions, altes i baixes del servei de menjador

Per donar-vos d’alta o baixa del servei cal acudir personalment al despatx de l’AMPA de l’escola i omplir el full corresponent.

Cal comunicar les baixes (cas que siguin superiors a 10 dies) amb 10 dies d’antelació i es farà la liquidació corresponent.

Forma de pagament i preus

Us recordem que el cost mensual del menjador està calculat en base als dies lectius que tindrà el curs (cost diari x dies lectius / 10 mesos lectius), per tant, cada mes es cobrarà el mateix import tot i que hi hagi períodes de vacances com Nadal o Setmana Santa.

Preus de menjador pel curs 2019-2020:

Alumnes escola:

Per dia: 6,20€ + 0,50 monitoratge de 15:00 a 15:30h
Esporàdics: 7,30€

Alumnes institut:

Per dia: 6,20
Esporàdics: 6,80€

El preu dels alumnes d’institut és menor ja que la durada del servei és més curta.

La devolució d’algun rebut generarà el pagament de les despeses que se’n derivin.

El no pagament de dos rebuts pot comportar la baixa del menjador.

Esporàdics

Els alumnes que no estan matriculats al servei i necessiten fer-ne ús de manera esporàdica, han de comprar un tiquet al despatx de l’AMPA i portar-lo el mateix dia en què es farà ús del servei. El tiquet s’ha de donar al mestre del nen.

Dietes especials

Tots els nens que tinguin al·lèrgies o intoleràncies a determinats aliments, han de portar un informe del metge i emplenar el full corresponent, on s’haurà d’especificar els símptomes i el tractament.

Aquest informe l’heu de donar personalment a la coordinadora del menjador.

Els nens que hagin de fer dieta ens han de fer arribar una nota ben complimentada amb el nom del nen/a, el curs i la data i tipus de dieta.

Quan no sigui possible adaptar el menú del dia, es substituirà pel menú de dieta consistent en: arròs bullit de primer, segon plat fet a la planxa i poma per postres.

Medicaments

Sempre i quan sigui possible heu d’intentar que les tomes dels medicaments no coincideixin amb l’horari escolar.

En cas de que sigui inevitable donar el medicament a l’hora de menjador, el medicament ha d’anar acompanyat de la recepta mèdica, amb l’horari i la dosi i l’autorització adjunta ben complimentada.

El medicament es donarà directament a les monitores del servei de guarderia del matí o les mestres.

Normes bàsiques